Skrzynki z drewna producent

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 § 1. Informacje Ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez sklep internetowy „ Skrzynki z drewna” tj.  Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Piotr Żurek, z siedzibą w Skawicy nr. 204, 34 – 221 Skawica, gm. Zawoja, pow. Suski, woj. małopolskie, NIP: 5521144046, REGON: 070803701 (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Piotr Żurej usług nieodpłatnych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

 

Właścicielem sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Piotr Żurek

Adres wykonywania działalności gospodarczej oraz adres korespondencyjny to: Skawica nr. 204, 34 – 221 Skawica, gm. Zawoja, pow. Suski, woj. Małopolskie

Adres strony sklepu internetowego - https://skrzynkizdrewna.pl/pl/

Pozostałe dane kontaktowe:

adres e–mail: biuro@skrzynkizdrewna.pl, telefon: +48662082820, +48608188190

 

 

§ 2. Definicje

 

Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:

 

Ilekroć w dalszej części niniejszego Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba, że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika inne ich zastosowanie.

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin aplikacji internetowej pod adresem www.skrzynkizdrewna.pl ,  związany z korzystaniem z Usług oraz z zawieraniem Umów Sprzedaży  wyrobów z drewna za pośrednictwem strony internetowej. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U z 2020 r. poz. 344). W sprawach nieuregulowanych w ustawie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw ( art. 11 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Aplikacja Internetowa – oznacza aplikację internetową pod adresem www.skrzynkizdrewna.pl, za pomocą, której każdy z Klientów może kupić wyroby z drewna, oferowane przez P.P.H Piotr Żurek zgodnie z niniejszym Regulaminem.

Sklep- należy przez to rozumieć sklep internetowy www.skrzynkizdrewna.pl P.P.H Piotr Żurek z siedzibą w Skawicy nr 204, 34 – 221 Skawica, gm. Zawoja, pow. Suski, woj. Małopolskie.

Koszyk – usługa dostępna dla każdego Klienta, umożliwiająca korzystanie ze Sklepu internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego złożenia Zamówienia jednego lub kilku Towarów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Towarów. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży.

Moje Konto – podstrona Sklepu internetowego, dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji na stronie Sklepu internetowego. W ramach Konta dostępnego za pośrednictwem strony WWW, Klient ma możliwość w szczególności składania Zamówień, zapoznania się z ofertami przygotowanymi przez …(dalej również „Konto”). Konto oznaczone jest indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta pozwalające na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

Newsletter – Usługa, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Towarach, w tym ponownej dostępności Towarów wyprzedanych, Sklepie internetowym, w tym nowościach i Promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta.

Klient - należy przez to rozumieć, osobę fizyczną, która ukończyła 13 (trzynasty) rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 (osiemnastego) roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego; a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, a w szczególności składa Zamówienie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, o której mowa powyżej, w przypadku Klientów posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, powinna obejmować również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda powinna zostać przesłana na adres:  biuro@skrzynkizdrewna.pl

Towar – oferowana przez sklep internetowy rzecz, będąca przedmiotem zawartej umowy sprzedaży.

 

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej, w tym zawarcie Umowy Sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – to jest P.P.H Piotr Żurek, Skawica nr. 204, 34 – 221 Skawica, gm. Zawoja, pow. Suski, woj. Małopolskie.

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towaru za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa, w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Każdy Towar jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.

Cena – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności danego Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba, że warunki Promocji stosowanej przez Sklep internetowy stanowią inaczej.

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Informacje handlowe – informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie internetowym. Informacje handlowe w zakresie Ceny oraz dostępności Towaru, na etapie przed dodaniem Towaru do Koszyka i zalogowaniem się do Konta, nie stanowią oferty w rozumieniu art.66 § 1 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji.

Klauzule – zgody w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na otrzymywanie Newslettera.

Oferta – treść w rozumieniu przepisów prawa, oznaczona, jako końcowe podsumowanie Zamówienia, wyświetlana Klientowi po dodaniu Towaru do Koszyka.

Rodo - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać zgodnie z zasadami w nich zawartymi.

Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.

Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Właściciela sklepu internetowego PPH Piotr Żurek na stronie www.skrzynkizdrewna.pl . Sklep internetowy umożliwia Klientom zapoznanie się z Informacjami handlowymi oraz zawieranie z PPH Piotr Żurek umów sprzedaży Towarów znajdujących się w ofercie sklepu na podstawie złożonych przez Klienta Zamówień.

Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegająca na możliwości założenia Konta w Sklepie internetowym, zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego, dodawanie przez takiego Klienta Towarów do Koszyka w Sklepie internetowym, dostęp do informacji o wszystkich złożonych przez takiego Klienta Zamówieniach w Sklepie internetowym. Sprzedawca jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające, co najmniej rodzaj, liczbę Towarów, dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Akceptacja Zamówienia przez Sprzedawcę oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.

 

§ 3. Postanowienia Ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady sprzedaży Towaru przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego. Każda umowa zawarta za pomocą Aplikacji Internetowej podlega postanowieniom Regulaminu.
 2. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze aplikacji internetowej, Usług lub zawierających Umowy Sprzedaży (z zastrzeżeniem innych zapisów Regulaminu, które skierowane są wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
 3. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania i utrwalenia przez Klienta na stronie internetowej, w zakładce „Regulamin”.
 4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego, w szczególności:

 1. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu internetowego;
 2. Warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji Towarów dostępnych w ramach Sklepu internetowego (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności);
 3. Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 4. Zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu cywilnego.
 2. Głównym przedmiotem świadczenia na podstawie Regulaminu jest sprzedaż Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie internetowym po promocyjnych cenach.
 3. Sklep Skrzynki z drewna dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane umieszczonych Towarów, były jak najbardziej zbliżone do stanu rzeczywistego.
 4. Sposób korzystania z Towaru oraz zasady jego konserwacji określa producent Towarów, którym nie jest Sprzedawca.
 5. Klient może porozumieć się ze Sklepem P.P.H Piotr Żurek Skrzynki z drewna za pośrednictwem telefonu +48662082820, +48608188190 (pn.-pt.), poczty elektronicznej

e-mail biuro@skrzynkizdrewna.pl.

 1. Klient w przypadku kontaktu telefonicznego ponosi koszty połączenia według stawek wybranego przez niego operatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, w tym Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz. U. z 2020 poz. 1740 ) - dalej jako Kodeks cywilny oraz Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2020 poz. 287 ) - dalej jako Ustawa o prawach konsumenta.
 3. Regulamin nie pozbawia Klienta przysługujących mu ustawowo praw, w szczególności roszczenia o to, aby zakupione Towary były zgodne z ich opisami, nadawały się do przewidzianych celów i były zadowalającej jakości. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 

 

§4.  Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

 

 1. ZOBOWIĄZANIA SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa stron www: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari z obsługą Java Script. Przeglądarka Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego nieodpłatnie następujące Usługi na rzecz Klientów:

 1. Konto;
 2. Możliwość składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;
 3. Prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
 4. Możliwość korzystania z usług Koszyka;
 5. Możliwość przeglądania treści umieszczonych w ramach Sklepu internetowego;
 6. Newsletter;
 7. Dokonywanie rezerwacji Towarów (w zależności od dostępności takiej funkcjonalności).

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o świadczenie Usług wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji (potwierdzenie założenia Konta). Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie internetowym.
 2. Klient może założyć Konto w toku procesu zakupu Towaru w Sklepie internetowym lub bez konieczności jednoczesnego zakupu Towaru w Sklepie internetowym.
 3. Utworzenie Konta w Sklepie internetowym przebiega w sposób następujący: Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego, podając następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, datę urodzenia. Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia utworzenie konta użytkownika. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na posiadaniu Konta w Sklepie internetowym.
 4. Poza podaniem danych osobowych, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Sklepu internetowego oraz treść Polityki prywatności, tj. poprzez akceptację oświadczenia o treści: „Akceptuję Regulamin sklepu internetowego Skrzynki z drewna P.P.H Piotr Żurek i Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Skrzynki z drewna P.P.H Piotr Żurek w celu rejestracji konta i obsługi transakcji oraz na powierzenie danych w celu przetwarzania podmiotom współpracującym z Skrzynki z drewna P.P.H Piotr Żurek (np. kurierzy). Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywało na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację w serwisie, a także realizację zamówień.”
 5. Klient wypełniając formularz rejestracyjny użytkownika Sklepu internetowego, zaznaczając pole „check box” „Akceptuję Regulamin sklepu internetowego Skrzynki z drewna P.P.H Piotr Żurek i Politykę prywatności. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych...” oraz klikając na przycisk „Zarejestruj się” na stronie Sklepu internetowego Skrzynki z drewna P.P.H Piotr Żurek zakładka: Uwierzytelnianie/Zarejestruj się oświadcza i potwierdza, że:

 1. Podane w ww. formularzu dane osobowe są poprawne i zgodne ze stanem faktycznym;
 2. Podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 3. Zapoznał się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

 1. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, możliwe jest dodanie adresu do doręczeń, uzyskiwanie bonów, tworzenie listy życzeń (ulubionych Towarów), dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym.
 2. Klient może zrezygnować z posiadania Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli o rezygnacji z Usługi w dowolny sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Sprzedawcy, w szczególności poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro@skrzynkizdrewna.pl lub w formie pisemnej na adres

Skawica nr 204, 34 – 221 Skawica.

 1. Likwidacja Konta nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego, do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Usługi. Likwidacja Konta nie ma wpływu na zamówienie kuriera w celu odbioru Towaru do czasu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia woli Klienta w sprawie rezygnacji z Konta.
 2. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem strony www.skrzynkizdrewna.pl w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Polityki prywatności, jak również w przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie tworzenia Konta. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na obowiązek odbioru Towaru przez kuriera, w przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy.

 

 1. ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

 

 1. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. Podania w udostępnionych w ramach Sklepu internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 2. Niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie, w jakim stanowi to konieczność dla prawidłowego ich wykonania. Klient w każdym momencie, ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
 3. Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy i Sklepu internetowego;
 4. Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
 5. Korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
 6. Terminowego regulowania Ceny za dany Towar wraz z innymi ustalonymi przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości.
 7. Niedostarczania w ramach Sklepu internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności:
 8.  Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste; niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
 9.  Podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających  w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu internetowego i realizowania płatności;
 10. Modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu internetowego cen lub opisów Towarów;
 11. Zakazu kopiowania, modyfikowania i utrwalania zdjęć prezentujących Towar, należący do Sprzedawcy. Możliwość kopiowania, modyfikowania i utrwalania zdjęć jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody przez Sprzedawcę, po wcześniejszej konsultacji.

 

§ 5. Reklamacja

 

  1. Klient ma prawo złożyć reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.
  2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Sprzedawcy, w szczególności drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@skrzynkizdrewna.pl lub w formie pisemnej na adres: Skawica nr. 204, 34 – 221 Skawica.
  3. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje dotyczące Usługi zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z przepisów prawa wynika inny obligatoryjny, krótszy termin. W przypadku braku odpowiedzi na przedłożoną reklamację, żądanie wynikające z jej treści uznaje się za uzasadnione zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego tj. art. 5615.
  4. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
  5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczać Towary bez wad. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

  1. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba,że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
 2. Żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
  2. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

 1. Dane Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji);
 2. Datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru;
 3. Dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

  1. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Sprzedawcy dowód zakupu Towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
  2. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres Skawica nr 204, 34 – 221 Skawica. Reklamowany Towar przesyłany do Sprzedawcy nie powinien nosić śladów użytkowania.
  4. Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Konsumenta, poinformuje go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
  5. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając sporządzony przez Sprzedawcę uzupełniony formularz na adres: Skawica nr 204, 34 – 221 Skawica, przy czym jego stosowanie nie jest obowiązkowe.
  6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym[UsW1] .
  7. Klient powinien odebrać reklamowany Towar, niezwłocznie po poinformowaniu go o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta. W sytuacji, gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, Sprzedawca wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania.
  8. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

§ 6. Gwarancja

 

 1. Towary prezentowane w Sklepie internetowym mogą nie są objęte gwarancją producenta.

 

§7. Zawieranie Umowy Sprzedaży Towaru

 

 1. W przypadku Konsumentów, Umowa Sprzedaży zawarta za pośrednictwem Sklepu internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 3. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Towary w następujący sposób:

 1. Bezpośrednio poprzez Sklep internetowym;
 2. Pocztą elektroniczną.

 1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.
 2. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, Polityki prywatności oraz podanie danych osobowych, oznaczonych, jako obowiązkowe.
 3. Do zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego dochodzi:

 1. Poprzez założenie Konta i zalogowanie się do swojego Konta oraz prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza zamówienia tj.:

 • Dokonanie wyboru rodzaju Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;
 • Kliknięcie przycisku „Realizuj zamówienie”;

 1. W zakładce „Podsumowanie zakupów” kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
 2. Wypełnij formularz „Uzupełnij adres dostawy i wróć do zakupów”, o ile przy procesie rejestracji dane nie zostały w pełni podane i kliknij „Zapisz”;
 3. Następnie w zakładce adres dostawy podaj adres wysyłki, adres możesz uaktualnić poprzez kliknięcie przycisku „Zmień adres”; za pomocą przycisku „Dodaj nowy adres” możesz dodać nowy adres. Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go w wyznaczonym miejscu. Możesz tu wpisać dodatkowe informacje dla przewoźnika np. nazwa firmy lub numer piętra. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „Przejdź dalej”;
 4. W zakładce „Wysyłka” dokonaj wyboru sposobu dostawy, zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu i Polityki prywatności. Klient nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „Przejdź do płatności”;
 5. W zakładce „Płatność” dokonaj wyboru sposobu płatności; następnie pojawi się ostateczne brzmienie treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego, tj.: jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy;
 6. Potwierdzenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta na warunkach określonych w Ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”;
 7. Dokonanie wyboru rodzaju Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” na stronie internetowej Sklepu internetowego;
 8. Kliknięcie na pole „Realizuj zamówienie”;
 9. W zakładce „Podsumowanie zakupów” kliknięcie przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia”;
 10. W zakładce krok numer 2 „Zaloguj się”, poprzez przewinięcie strony w dół i kliknięcie na przycisk „zakupy bez rejestracji” i prawidłowe, kompletne wypełnienie formularza poprzez wskazanie danych osobowych: e-mail, imię, nazwisko, data urodzenia oraz danych adresowych: kraj, nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, kod pocztowy, miasto, nr telefonu komórkowego. Wskazanie danych dot. numeru telefonu komórkowego jest nieobowiązkowe. W zakładce „adres dostawy”, możesz zmienić adres lub dodać nowy adres;
 11. Poza podaniem danych osobowych i adresu, warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz treść Polityki prywatności ujęte w § 4 pkt. 7 niniejszego Regulamin
 12. Po sprawdzeniu, czy podany adres przesyłki jest prawidłowy należy kliknąć „Przejdź do realizacji zamówienia”;
 13. Następnie w zakładce adres dostawy upewnij się czy podany wcześniej adres wysyłki jest poprawny, adres możesz uaktualnić poprzez kliknięcie przycisku „Zmień adres”; za pomocą przycisku „Dodaj nowy adres” możesz dodać nowy adres. Jeżeli chcesz dodać komentarz do swojego zamówienia, zapisz go w wyznaczonym miejscu. Możesz tu wpisać dodatkowe informacje dla przewoźnika np. nazwa firmy lub numer piętra. Po uzupełnieniu danych kliknij pole „Przejdź dalej”;
 14. W zakładce „Wysyłka” dokonaj wyboru sposobu dostawy, zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu i Polityki prywatności. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk „Przejdź do płatności”;
 15. W zakładce „Płatność” dokonaj wyboru sposobu płatności; następnie pojawi się ostateczne brzmienie treści wiążącej Sprzedawcę Oferty, wyświetlanej na stronie Sklepu internetowego, tj.: jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów lub usług, w tym kosztów dostawy;

 1. Potwierdzeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Klienta na warunkach określonych w Ofercie następuje poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie”.
 2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdzam zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 5. Jeżeli zawarcie Umowy Sprzedaży następuje na podstawie poczty elektronicznej:

 1. Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży;
 2. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa powyżej;

 1. W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu i Polityki prywatności, wymagana jest akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez Klienta.
 2. W związku z Zamówieniem złożonym zgodnie z pkt. 11 Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 3. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:

 1. Potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Towarów wskazanych w wiadomości) albo informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich lub części ofert na Towary, złożonych w ramach Zamówienia.
 2. Umowa Sprzedaży w trybie wskazanym powyżej zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w pkt. 13 powyżej w zakresie wskazanych w niej Towarów.

 1. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 2. Umowa Sprzedaży jest zawierana zgodnie z prawem polskim.
 3. Zamówienia Sprzedawca przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu 24 (słownie: dwadzieścia cztery) h/dobę.

§ 8. Zamówienie

 

  1. Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres email, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
  2. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Towarów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
  3. Ceny w Sklepie internetowym są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie internetowym nie zawierają ceny transportu Towarów do miejsca wskazanego przez Klienta. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Klienta opcji dostawy Towaru, na etapie uzupełniania formularza zamówienia.
  4. Cena Towaru prezentowana w Sklepie internetowym przed dodaniem Towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu Towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość Towaru, wartość Zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności.                                    

                                              

§ 9. Sposób zapłaty

 

1.Sprzedawca umożliwia następujące sposoby zapłaty Ceny za zakupiony Towar:

 1. Za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU, zgodnie z postanowieniami Regulaminu PayU;
 2. Przelewem na numer konta bankowego 72114020040000331205283769.
 3. Przesyłka pobraniową (płatna przy odbiorze przesyłki).

 1. Terminem płatności w przypadku płatności dokonanych za pośrednictwem: serwisu rozliczeniowego PayU - jest chwila następująca bezpośrednio po złożeniu Zamówienia, w przypadku płatności dokonanych przelewem na rachunek bankowy – 72114020040000331205283769, data wpływu środków pieniężnych na konto, zaś w przypadku pobrania w data dostarczenia towaru.
 2. Sprzedawca nie przechowuje danych karty płatniczej lub kredytowej za pośrednictwem, której Klient dokonuje płatności.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszt przesyłki do Klienta oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Towarów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Towarów będących przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Promocje obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 4. Sprzedawca może umożliwić Klientowi odbiór osobisty Towarów w wskazanym punkcie, (jeśli usługa taka została udostępniona przez Sprzedawcę dla danego Towaru, a w przypadku składania kilku Zamówień – wszystkich Towarów objętych działaniami Klienta) poprzez udostępnienie takiej opcji każdorazowo na podstronie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia.
 5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Towaru, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży, a Klient w takim przypadku zobowiązuje się na podstawie wezwania do zapłaty od Sprzedawcy do zwrotu Sprzedawcy kosztów przesyłki nieodebranych w takim przypadku Towarów, i co nie pozbawia Sprzedawcy do dochodzenia dodatkowego odszkodowania od Klienta w takim przypadku.
 6. W przypadku braku odbioru przez Klienta przesyłki z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, koszt ponownej przesyłki do Klienta ponosi w całości Klient.
 7. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • Podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 • Dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego;
 • Dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

 1. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

§ 10. Polityka bezpieczeństwa danych

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

                                              

§ 11.  Realizacja Zamówienia

 

 1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Pocztą Polską lub za pośrednictwem innego przewoźnika zgodnie z możliwą do wyboru opcją w ramach składania przez Klienta Zamówienia.
 3. Termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 7 (siedem) Dni roboczych (z zastrzeżeniem Poczty Polskiej, gdzie termin realizacji dostawy na terenie Polski wynosi do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych licząc od zaksięgowania pieniędzy na koncie, z zastrzeżeniem sytuacji, w której przy odbiorze osobistym Klient uiszcza cenę przy pobraniu – to w takim przypadku termin realizacji dostawy na terenie Polski liczony jest od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 4. Termin dostawy określony w powyższym punkcie może zostać niezachowany w przypadku wystąpienia po nadaniu przesyłki do przewozu okoliczności wywołanych winą przewoźnika, winą Klienta albo stanowiący charakter o znamieniu siły wyższej.
 5. W przypadku nieobecności Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru Towaru w miejscu wydania przesyłki, w czasie pierwszej podjętej przez przewoźnika próby doręczenia Towaru, termin dostarczenia Towaru uważa się za zachowany, w przypadku awizowania przez przewoźnika przesyłki.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail.
 7. W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przesyłki, zaleca się sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy.
 8. Wymiana zakupionego i niewadliwego Towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury odstąpienia od umowy zgodnie  i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego Zamówienia.

                                  

§ 13 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży Towaru

 

 1. Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, a więc objęcia przez Konsumenta Towaru w posiadanie lub objęcia Towaru w posiadanie przez wskazaną przez Konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik, zaś w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami, termin 14-dniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru lub partii, a gdy Umowa Sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów.
 2. Konsument korzystając z uprawnienia wskazanego w pkt. 1 powyżej, może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając stosowne oświadczenie.
 3. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość wypełniając formularz zamieszczony przez sklep internetowy P.P.H Piotr Żurek Skrzynki z drewna lub posłużyć się innym formularzem odstąpienia zgodnym z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r. poz. 287).
 4. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, należy wysłać na adres P.P.H Piotr Żurek Skawica nr. 204, 34 – 221 Skawica, z tym, że do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie w tym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tego prawa.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, umowa ta jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym). Jeżeli Klient zwraca Towar, w sposób inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów. Sprzedawca nie odpowiada za przesyłki zwrotne.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.
 8. W przypadku, gdy nie doszło do zwrotu Towaru przez Konsumenta w wymaganym terminie z przyczyn, za które Konsument ponosi odpowiedzialność, przypisuje się mu zwłokę. W takim przypadku Sprzedawca może żądać naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki na podstawie art. 477 § 1 Kodeksu cywilnego.
 9. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z ustawowego prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Towaru do sprzedaży, jako Towaru pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Towarze metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Towaru do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu internetowego, w tym koszty badania Towaru przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt. 9 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. Świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3.  W której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. W której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 5. W której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. W której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 7. W której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;
 8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 9. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 10. Zawartej w drodze aukcji publicznej.

 1. Kupujący niebędący Konsumentem, nie ma prawa do odstąpienia od umowy, na zasadach, o których mowa w pkt 9-10, zaś w zakresie takiej sprzedaży zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Konsument ma prawo korzystać z Towaru przed odstąpieniem od umowy tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.

 

 1. W przypadku, gdy Konsument zwraca Towar nadmiernie zużyty, uszkodzony lub zniszczony, a stan opakowania przesyłki w chwili doręczenia nie budził zastrzeżeń Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kwotą odszkodowania z tego tytułu. Po wezwaniu Klienta do zapłaty odszkodowania Sprzedawca może złożyć oświadczenie o potrąceniu przysługującej jej wierzytelności z tytułu odszkodowania za zmniejszenie wartości rzeczy z wierzytelnością Konsumenta o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawartą umową.

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

                                  

§ 14.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 

 1. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a P.P.H Piotr Żurek;
 2. Uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosków. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

 

 1. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

                                              

§ 14. Prawo do publikowanych treści

 

 1. Wyłączne prawa do treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie do opisów, zdjęć, itp., nazwa Sklepu internetowego (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie, a także do korzystania z treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej wyrażonej w formie pisemnej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 2. Wszystkie udostępnione/ publikowane treści takie jak: Grafiki, Zdjęcia, Logo Sprzedawcy, zamieszczone na Stronie internetowej chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz. U z 2019 r. poz. 1231) , stanowią twórczy charakter i nie mogę być kopiowane, utrwalane i wykorzystywane bez zgody Sprzedawcy.

 1. Klient, umieszczając w ramach Sklepu internetowego jakiekolwiek treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym pkt. 3, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

                                              

§ 15.  Ochrona danych osobowych

 

 1. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sprzedawcę z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, zgodnie z klauzulą przetwarzania danych osobowych ( RODO) stanowiącą załącznik do Regulaminu.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, w tym realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane, co do zasady przez Sprzedawcę, w celu realizacji złożonego Zamówienia. Udostępnione dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży oraz, jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, w celach marketingowych w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oraz w celu przesyłania Newslettera.
 4. Dane osobowe będą archiwizowane przez Sprzedawcę przez trzy lata od dokonania ostatniej sprzedaży.
 5. Zgodnie z RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz ze zmianami ustawy z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ( DzU poz. 730) Klientowi, co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są Klauzuli przetwarzania danych osobowych ( RODO) – udostępnionej na stronie internetowej sklepu www.skrzynkizdrewna.pl.

 

 

 1. Z chwilą rejestracji na stronie www.skrzynkizdrewna.pl oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również bezpłatnym prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez kontakt:

 • W formie elektronicznej, na adres: biuro@skrzynkizdrewna.pl;
 • W formie pisemnej, na adres: Skawica nr. 204, 34 – 221 Skawica

 1. Masz prawo otrzymać dane, które Ciebie dotyczą w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust.1 RODO).
 2. W przypadkach, gdy jest to technicznie możliwe Klient może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust.2 RODO).
 3. Sprzedawca stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu internetowego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

                       

§ 16. Postanowienia dotyczące Klientów niebędących Konsumentami

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Klientom niebędącym Konsumentami nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość jak Konsumentom zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje ograniczona. Ograniczenie nie występuje, jeżeli sprzedawca zataił wadę Towaru przed Kupującym.
 6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym szkody następcze, pośrednie, utratę zysków, chyba, że szkoda została spowodowana przez nich z winy umyślnej.
 8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 800 zł ( słownie: ośmiuset złotych).
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy, tj. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, ul. Adama Mickiewicza 11, 34 – 200 Sucha Beskidzka.

                                              

§ 17.  Postanowienia końcowe

 

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 3. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 5. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Sklepie internetowym oraz dla Klientów posiadających Konto, jako obowiązek jego akceptacji przy logowaniu się do Konta, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas logowania się do Konta w Sklepie internetowym (dot. Klientów, którzy zarejestrowali się w Sklepie internetowym). Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla zawartych przez Klienta i Sprzedawcę Umów Sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, które obsługują wiadomości e-mail Klienta przesyłania wiadomości Sprzedawcy na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail wysłanych przez Sprzedawcę przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta w Sklepie internetowym w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego Konta.

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia ______2021 r.

 

 

 

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

 Formularz zwrotu

 

Załącznik nr 2 - Wzór formularza reklamacji

 Formularz reklamacyjny


 [UsW1]Jak w poprzednim regulaminie.